Diabetes Schwerpunktpraxis
Praxis Dipl. med. Alain Barakat, Dr. med. Jalal Ghafoor (ang. Arzt) und Umran Ak (ang. Ärztin)

Weiterführende AdressenDeutsche Diabetes Gesellschaft
www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de

Europäische Diabetes-Gesellschaft
www.easd.org

Amerikanische Diabetes Gesellschaft
www.diabetes.org